حقوق ثبت سایر دانشجویان

فرم ثبت نام حقوق ثبت
  • 0
  • هزینه دوره 6/000/000 ریال می باشد
    مدت زمان دوره : 90 ساعت
    مکان برگزاری : دانشگاه میدان فلسطین
    روزهای برگزاری : پنجشنبه و جمعه
    ساعت تشکیل :
    محل :
    استاد : در صورت به حد نصاب رسیدن ثبت نام
    1
  • نوع ثبت نام*فقط یکی انتخاب کنید
    شخص
    سازمان
    2
  • جنسیت*فقط یکی انتخاب کنید
    مرد
    زن
    3
  • شماره دانشجویی*
    4
  • کد ملی*
    5
  • نام*نام کامل
    6
  • نام خانوادگی*نام خانوادگی کامل
    7
  • نام پدر*
    8
  • آخرین مدرک تحصیلی*انتخاب کنید
    9
  • محل صدور شناسنامه*
    10
  • تاریخ تولد*متال : 1366/10/10
    11
  • بارگذاری عکس*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
      12
    • شماره همراه*
      13
    • شماره تماس منزل*
      14
    • شماره محل کار*
      15